Kategorie

Regulamin sklepu internetowego Estilo I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy Estilo prowadzony jest przez F.H.U. Estilo wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 022246244, nr NIP: 915-174-78-88

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.estilo-sklep.pl jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

4. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

II. DEFINICJE

1. Sprzedawca - F.H.U. Estilo, z siedzibą: ul. Kolejowa 36, 55-110 Prusice wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 022246244, nr NIP 915-174-78-88

2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://www.estilo-sklep.pl/

 

III. KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Kolejowa 36, 55-110 Prusice

2. Adres poczty elektronicznej: biuro@estilo-sklep.pl

3. Numer telefonu: +48 535 997 889

4. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

IV. ZAKUPY W SKLEPIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Przed złożeniem zamówienia zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź meilowy z obsługą sklepu w celu sprawdzenia dostępności towaru na magazynie i daty jego wysyłki.

2. Ceny podane na stronie produktu są cenami brutto (z uwzględnionym podatkiem VAT).

3. Złożenie oferty kupna następuje po dodaniu produktu do koszyka, następnie wypełnieniu formularza rejestracyjnego i na końcu zatwierdzenia wypełnionego formularza zamówienia. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez sklep.

4. Podanie swoich danych osobowych przy składaniu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

5. Płatności za zakupiony towar klient dokonuje w następujący sposób:

- przelew na konto (Numer rachunku: 14 1020 5297 0000 1602 0172 8351 Bank PKO BP S.A., FHU Estilo Paula Burchacka, ul. Kolejowa 36, 55-110 Prusice),

- płatność przy odbiorze, tzw. przesyłka pobraniowa,

- odbiór osobisty i płatność w siedzibie firmy.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie :

- potwierdzenia zamówienia (przez email lub telefonicznie) - dla zamówień płatnych przy odbiorze,

- zaksięgowania wpłaty na koncie - dla zamówień płatnych z góry.

7. Za każdy zakupiony towar wystawiana jest faktura Vat lub paragon.

 

V. DOSTAWA ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Koszty wysyłki za zakupiony towar na sumę nie przekraczającą 300zł pokrywa Kupujący. Przy zakupach powyżej 300zł koszty wysyłki pokrywa Sprzedający.

2. Wysyłka zamówień realizowana jest na terenie Polski i Unii Europejskiej za pośrednictwem firm kurierskich Fedex, DPD oraz Geis, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Koszty dostawy, naliczane przy zakupie danego produktu, zależą od wymiarów oraz wagi przesyłki i  dotyczą dostawy tylko na terenie Polski.

4. W przypadku wysyłki produktu poza granice kraju należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia dokładnych kosztów dostawy.

5. Czas realizacji zamówienia, w przypadku produktów dostępnych od ręki wynosi 48h.

6. Paczki dostarczane są jedynie w dni robocze, a szczegóły doręczenia znajdują się na stronach internetowych firm kurierskich Fedex, DPD, Geis.

7. W przypadku gdy dostarczona przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej.

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Kupującego drogą mailową (biuro@estilo-sklep.pl) lub zgłoszenie Sprzedającemu o chęci odstąpienia od umowy telefonicznie, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia na adres wskazany przez Sprzedawcę.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

VII. REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres biuro@estilo-sklep.pl.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Kupującego w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Kupujący uznał za uzasadnione.

6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt, na adres wskazany przez Sprzedawcę.

7. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię oraz kartę gwarancyjną.

8. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.


 

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Kupujący ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

IX. DANE OSOBOWE

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

3. Kupującyma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce Polityka Prywatności


 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.